Vedtægter

Vedtægter for Undløse - Søndersted FC


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningen Undløse-Søndersted FC er stiftet den 25. oktober 2017, og har hjemsted i Undløse i Holbæk kommune. Foreningen er tilsluttet DBU Sjælland under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.


§ 2

Formål

Foreningens formål er gennem fodbold, at skabe fællesskab og understøtte det sociale liv i lokalområdet. Det er endvidere foreningens formål, at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen og fremme trivslen blandt lokalområdets indbyggere.


§ 3

Medlemskab

1. Som A-medlemmer kan optages enhver.

2. Som B-medlemmer (støttemedlemmer) kan optages enhver. B-medlemmer har kun i begrænset omfang adgang til selve idrætsudøvelsen. B-medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen, og har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Alle medlemmer er forpligtet til enhver tid at overholde foreningens vedtægter, og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen, skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.


§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder eller værge.


§ 5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse, skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles straks.


§ 6

Kontingent

Kontingenter for A-medlemmer og B-medlemmer fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7

Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Ethvert medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt medlemmet handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 9

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag, skal finde sted med fire ugers varsel via offentligt opslag på foreningens Facebookside og via foreningens Facebook gruppe. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle A-medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af fire bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)

8) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (i lige år)

9) Valg af en suppleant til bestyrelsen (i ulige år)

10) Valg af en suppleant til bestyrelsen (i lige år)

11) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)

12) Eventuelt


§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger dette. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et beslutningsreferat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af formanden og dirigenten.


§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som offentliggøres for foreningens medlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere tre medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig indenfor 14 dage efter generelforsamlingen. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.


§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 15

Revision

På den ordinære generalforsamling, vælges for et år ad gangen en intern revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


 

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kasseren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 0 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.


§ 17

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2018 i Undløse.